DCI-NSAPVD/2009/201-618

„CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE ŞI 
 ADMINISTRAŢIILOR PUBLICE LOCALE DIN MOLDOVA ŞI UCRAINA ÎN VEDEREA   PROMOVĂRII INCLUZIUNII SOCIALE A TINERILOR EX-INSTITUŢIONALIZAŢI”

Proiectul este preconizat pentru o durată de 3 ani (2010 – 2012) şi se desfăşoară
concomitent în 3 ţări - Italia, Ucraina şi Republica Moldova, aplicantul principal fiind
Asociaţia „Amici dei Bambini” din Italia, iar cele 2 filiale din Moldova şi Ucraina fiind
implementatorii proiectului în ţările respective.
Scopul proiectului constă în promovarea integrării sociale a absolvenţilor instituţiilor
rezidenţiale din Republica Moldova şi Ucraina, prin intermediul parteneriatului dintre
sectorul public şi privat.

Beneficiari:
· 600 absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale
· 135 persoane care au nevoie de o formare
· 130 ONG-uri şi 30 APL-uri active în domeniul protecţiei copilului;
· 75 reprezentanţi ai societăţii civile, Universitatea de Stat din Moldova,
prestatori de servicii, Autorităţile Locale şi Centrale;
· 30 comunităţi locale, care vor beneficia de sensibilizare, implementare a
serviciilor pilot şi implicare în analiza aprofundată a fenomenului.

Partenerii de proiect:
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău (DMPDC).
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.
Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei
(APSCF).
Asociaţia Creştină “BETHANIA”.
Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA).
“Druzja Detei” – coordonator de proiect pentru Ucraina.
Liga Familiilor de Plasament – Ucraina.
Centrul Regional de Servicii Sociale pentru familii, copii şi tineri, Kiev.
Centrul Internaţional pentru drepturile Femeii ”La Strada -Ucraina“.

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului au fost divizate pe segmente de
intervenţii şi distribuite, pe etape, pentru fiecare an de desfăşurare, după cum
urmează:
· CERCETAREA
· INSTRUIRI ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
· PRESTAREA DE SERVICII
· ADVOCACY

Cercetarea
”Tinerii absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale – necesităţi, oportunităţi şi provocări”.
În 2011 a fost publicat un Studiu calitativ comparat, privind situaţia tinerilor ex-
instituţionalizaţi din Moldova şi Ucraina, în care au fost expuse aspecte ce ţin de

11


  


 


 


 
Text Box: AMICI DEI BAMBINI, MOLDOVAnecesităţile reale şi oportunităţile prezente în teritoriu, care le sunt oferite acestor
tineri din partea Statului şi a societăţii civile.
Studiul în sine a fost realizat separat, de către 2 cercetători naţionali, în Ucraina şi în R.
Moldova, fiecare analizând situaţia tinerilor ex-instituţionalizaţi din proria ţară. Ambii
cercetători însă, au fost ghidaţi de către un expert internaţional de la Institutul italian
de cercetare ”Synergia”, care, în urma studierii rezultatelor celor două cercetări, a
oferit o privire de ansamblu pentru fiecare ţară, această parte fiind inclusă în Studiul
calitativ.
Ambele publicaţii dispun de o anexă detaşabilă, care reprezintă ”Instrumentul de
Evaluare a Serviciilor Sociale adresate tinerilor ex-instituţionalizaţi din R. Moldova” şi
au fost traduse (inclusiv şi Anexa) în limba Engleză.

INSTRUIRI ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ: Seminare de formare
Cel de al doilea şi cel mai intens an de proiect a cunoscut o amplă ascensiune în
sensul pregătirii şi formării de specialişti din Republica Moldova şi Ucraina, din cadrul
Organizaţiilor Neguvernamentale şi ale Autorităţilor Publice Locale, care activează în
domeniul protecţiei drepturilor copiilor, în special a tinerilor absolvenţi ai instituţiilor
rezidenţiale.
Pentru aceasta, pe parcursul anului, în cele două ţări a fost organizat un ciclu de formări
mixte, cu următoarele tematici specifice legate de incluziunea socială a tinerilor
absolvenţi ai gimnaziilor internat:

· 05-08.07.2011, Chişinău: Încadrarea tinerilor absolvenţi ai instituţiilor
rezidenţiale în câmpul muncii.· 06-09.09.2011, Kiev:


· 19-22.09.2011, Kiev:


Integrarea familială a tinerilor absolvenţi ai
instituţiilor rezidenţiale.

Suportul Individual în elaborarea Planului
Individualizat de Intervenţie.· 20-23.09.2011, Chişinău: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor
absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale.

· 25-28.10.2011,Chişinău: Participarea civică a tinerilor absolvenţi ai
instituţiilor rezidenţiale
Toate seminarele au găzduit câte o echipă mixtă, formată din 20 de participanţi din
Moldova şi Ucraina.

INSTRUIRI ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ: Vizite de Studiu
În cadrul proiectului au fost prevăzute două vizite de studiu:
– în Italia – 07-11.11.2011,
– în Marea Britanie - 28.11. – 02.12.2011
cu participarea a două delegaţii diferite din componenţa cărora au făcut parte câte
5 reprezentaţi ale ONG-urilor, APL-urilor (DMPDC) şi APC-urilor (MMPSF), parteneri de
proiect din Moldova şi Ucraina.
Scopul acestor vizite a fost familiarizarea specialiştilor cu serviciile sociale adresate
tinerilor în dificultate, existente în Italia şi în Marea Britanie.
Astfel, participanţii au avut posibilitatea de a cunoaşte experienţa Italiei în gestionarea
centrelor/apartamentelor sociale pentru tineri, dar şi a altor servicii adresate tinerilor
absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale, care sunt foarte bine dezvolte din Marea
Britanie.


12


  


 


 


 
Text Box: RAPORT ANUAL DE ACTIVITATEPRESTĂRI DE SERVICII: Echipa Multidisciplinară
Pe parcursul anului, a fost creată şi o Echipă Multidisciplinară specializată (compusă
din asistenţi sociali, un psiholog, un reprezentant al APL, un referent social), care s-a
organizat de 6 ori în 2011 şi a asistat 46 de cazuri ale tinerilor absolvenţi ai Gimnaziilor
Internat din Străşeni şi Cărpineni, elaborând împreună cu fiecare beneficiar în parte,
propriul Plan Individual de Intervenţie.

Rezultele atinse în urma intervenţiei specialiştilor din echipa multidisciplinară:
· 5 beneficiari au statutul juridic definit,
· 27 tineri au fost înscrişi la diverse colegii şi licee,
· 61 pachete alimentare şi igienice au fost oferite la solicitarea DMPDC,
· 17 seturi de lengerie de pat au fost procurate pentru tinerii care au beneficiat
de cămin în cadrul instituţiilor de învăţământ unde au fost înmatriculaţi după
absolvirea Gimnaziilor – Internat,
· 28 perechi de încălţăminte de iarnă au fost procurate pentru tinerii
absolvenţi,
· 16 scurte procurate pentru beneficiari,
· 14 truse de instrumente de lucru pentru tinerii care au ales să studieze
specialitatea de fierar, frizer, bucătar, etc.

PRESTĂRI DE SERVICII: Concurs de micro-regrantare
Proiectul a mai prevăzut şi organizarea unui concurs de micro-regrantare, la care
au putut aplica organizaţiile locale pentru dezvoltarea noilor iniţiative în susţinerea
tinerilor ex-instituţionalizaţi.
Din cele 16 propuneri de proiecte aplicate, au fost selectate doar 6, care au întrunit
toate criteriile şi, prin urmare, au putut beneficia de finanţare.
Toate proiectele câştigătoare au o durată maximă de 7 luni.

Rezultatele atinse în cel de al doilea an de proiect sunt:
5 seminare tematice organizate în R. Moldova şi Ucraina, adresate specialiştilor
ONG-urilor şi APL-urilor din domeniu;
2 vizite de studiu realizate în Italia şi Marea Britanie;
Un Studiu calitativ comparat, realizat pe 2 ţări;
Un concurs de micro-regrantare lansat, care s-a soldat cu 6 proiecte
învingătoare.

Obiectivele prevăzute pentru al 3-lea an de proiect
Cel de al treilea şi ultimul an de proiect (2012) va fi concentrat pe:
· Organizarea unei campanii de promovare a voluntariatului pentru ONG-urile
care oferă servicii tinerilor ex-instituţionalizaţi;
· Continuarea lucrului EMM şi creşterea numărului de beneficiari;
· Organizarea a 2 Mese Rotunde pentru prezentarea bunelor practici şi a
experienţei preluate de către specialiştii moldoveni şi ucraineni, în urma celor
2 vizite de studii în Italia şi Marea Britanie;
· Organizarea unei Mese Rotunde cu participarea potenţialilor angajatori sensibili
la situaţia tinerilor ex-instituţionalizaţi;
· Organizarea unei conferinţe finale de prezentare a rezultatelor de proiect cu
participarea a 100 de persoane din R. Moldova şi Ucraina.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu